Persoonsgegevens en het digitale personeelsdossier

Step2HR beheert digitale personeelsdossiers waarin persoonsgegevens van medewerkers zijn opgeslagen. Met deze informatie kunnen natuurlijke personen geïdentificeerd worden: naam, adres, email en ook documenten zoals functioneringsgesprekken en digitaal ondertekende overeenkomsten.

Gebruiksvoorwaarden en Verwerkersovereenkomst

De Gebruiksvoorwaarden en Verwerkersovereenkomst staat onderaan iedere pagina van deze websitie en kan je ook lezen door hier te klikken.

VOOR DE MEDEWERKER

Step2HR voldoet onder meer aan het volgende:

 • Transparantie: de medewerker kan zelf inzien welke persoonsgegevens van hem / haar zijn opgeslagen
 • Recht om vergeten te worden: persoonsgegevens in Step2HR kunnen permanent gewist worden
 • Meldplicht datalekken: het is verplicht een datalek binnen 72 uur te melden, tenzij onderzoek een beperkte impact aantoont
 • Doeleinden: Step2HR gebruikt op geen enkele wijze verwerkte persoonsgegevens voor eigen doeleinden
VANUIT DE TECHNIEK

Om de veiligheid te verhogen zijn onder meer de volgende technische maatregelen genomen:

 • Datacenters: er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van ISO 27001 gecertificeerde datacenters die binnen Nederland bevinden
 • Beveiligde verbindingen: er wordt gebruik gemaakt van SSL EV beveiliginscertificaten voor communicatie tussen browser en server
 • Rechtenstructuur: gebruikers hebben enkel toegang tot die informatie die ze op grond van hun gebruikersrechten mogen inzien
 • Complexe wachtwoorden: gebruikers kunnen geen 'eenvoudige' in te stellen die makkelijk te raden zijn
 • Privacy by design: bij de ontwikkeling van functionaliteiten wordt nagedacht over privacy en veiligheid
 • Privacy by default: standaardinstellingen zijn zo privacy-vriendelijk mogelijk ingesteld
VANUIT DE ORGANISATIE

Op organisatorisch vlak zijn bij Aveos BV / Step2HR is ondermeer het volgende van toepassing :

 • Medewerkers : zijn zich bewust van de privacyregels en het belang daarvan
 • Medewerkers : zijn verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen
 • Medewerkers : is het verboden persoonsgegevens in te zien behoudens uit hoofde van een correcte uitvoering van hun functie
 • Draaiboek datalekken : er zijn procedures hoe te handelen indien een datalek wordt geconstateerd of gemeld
 • Evaluatie veiligheid : periodiek wordt de veiligheid geëvalueerd
 • Bewerkersovereenkomst : deze wordt afgesloten met iedere klant