Prestatiemanagement in Step2HR (deel2)

Het eerste deel van de blog Prestatiemanagement in step2HR geeft een overzicht over wat Step2HR te bieden heeft op het gebied van prestatiemanagement. In dit tweede deel kijken we hoe we hier in de praktijk invulling aan kunnen geven.


Uitgangspunt

Step2HR streeft ernaar om op eenvoudige wijze competenties relevante gegevens met betrekking tot competenties, opleiding en verantwoordelijkheden onderdeel uit te laten maken van prestatiemanagement. Het systeem dient vooral faciliterend te zijn en zo min mogelijk eisen te stellen.


Koppelen van competenties, opleidingen en vaardigheden

Competenties kunnen worden gekoppeld aan de organisatie, aan afdelingen, functies en rollen. Ingesteld kan worden dat bijvoorbeeld maximaal 3 competenties aan de organisatie kunnen worden toegekend, maximaal 4 aan iedere afdeling maximaal 4 en maximaal 5 aan een functie/rol.

Step2HR competenties
Step2HR opleidingen


Competenties die aan de organisatie gekoppeld zijn, zijn dusdanig belangrijk dat verwacht wordt dat iedere medewerker over deze competenties beschikt, ongeacht van welke functie zij vervullen binnen de organisatie. Competenties die gekoppeld zijn aan afdelingen worden van belang geacht voor iedere medewerker in die afdeling.

Competenties, opleidingen en verantwoordelijkheden kunnen worden toegekend op functie- en rolniveau en zijn specifiek toegesneden op de werkzaamheden van de medewerker. Merk op dat bij het invoeren, de namen van de competenties afkomstig uit de competentiebibliotheek van Step2HR. De opleidingen en trainingen die aan een functie of rol gekoppeld kunnen worden dienen vooraf ingevoerd zijn bij de module Opleiding & Training. Verantwoordelijkheden zijn vrij aan te maken.

Step2HR competenties
Step2HR opleidingen
Step2HR verantwoordelijkhedenFuncties en rollen aan medewerkers koppelen

Door het menu Organisatie -> Medewerkers te selecteren, vervolgens een medewerker te kiezen en daarna naar het tabje Plaats in organisatie te gaan, kunnen afdeling, functie en eventuele rollen worden gekoppeld aan de medewerker. Hierdoor zijn automatisch alle competenties, opleidingen en verantwoordelijkheden die bij de organisatie, afdeling, funtie en rollen horen gekoppeld aan de medewerker.

Zoals in deel 1 van de blog over prestatiemanagement is gemeld, is het optioneel mogelijk om ervaringsniveaus toe te kennen. Hiermee wordt aangegeven op welk niveau een medewerker zijn functie en rollen dient te vervult, dan wel geacht wordt te vervullen. Het is daarbij heel goed mogelijk dat een medewerker de ene rol op een ander niveau uitvoert dan een andere rol.

Step2hr medewerker functie en rollen


Instellen van normen

Nu alles op hoofdlijnen is ingericht, is de volgende stap het instellen van de normen die gehanteerd dienen te worden. Het ligt voor de hand dat de normen bij een Junior niveau anders zijn dan voor een Senior niveau. Zo kan het bijvoorbeeld heel goed zijn dat op het ene niveau bepaalde competenties, opleidingen en verantwoordelijkheden wel van toepassing zijn, maar niet op het andere niveau.

Door het menu Prestatiemanagement -> Instellingen te selecteren en vervolges een functie te kiezen, kunnen eenvoudig de normen voor de competenties worden ingevuld door de waarden 0 t/m 5 te gebruiken. 0 Betekent niet van toepassing, 1 betekent Beperkt, etc. Door op de tabjes Opleidingen en Verantwoordelijkheden te klikken, kan per opleiding en verantwoordelijkheid worden aangegeven voor welke niveaus ze van toepassing zijn.

Step2HR competenties
Step2HR opleidingen
Step2HR verantwoordelijkhedenInvullen van medewerker scores

De mate waarin een medewerker de aan hem of haar gekoppelde competenties beheerst en de wijze waarop hij of zij de verantwoordelijkheden uitvoert kan ingevoerd worden via het menu Prestatiemanagement -> Medewerker. Gevolgde opleidingen en trainingen worden ingevoerd via het menu Opleiding & Training -> Opleidingsoverzicht.

Step2HR competenties
Step2HR opleidingen
Step2HR verantwoordelijkheden


HR Cyclus gespreksformulieren

Zie deel 1 van de blog Prestatiemanagement in step2HR voor informatie over het invullen van de formulieren met betrekking tot jaardoelstellingsgesprek, voortgangsgesprek, etc.